Bạn thân : … ~ Là những đứa hay chửi bậy cùng nhau… ~ Là những đứa hay đù…

Từ khóa tìm kiếm phổ biến:

  • những stt chửi tục

Status ngẫu nhiên: