CHÂN NGẮN! Trời sinh chân ngắn có làm sao Cớ chi xấu hổ, phải tự hào Chân n…

Status ngẫu nhiên: