♥ Đôi khi tự hỏi bản thân : • Trút bỏ phấn son ta còn lại gì . . . ? • Nụ cườ…

Status ngẫu nhiên: