.Jen - Vk: anh, mình chia tay nhá - Ck: gì????? - Vk: em nói mình chia…

Status ngẫu nhiên: