Tri thức làm người ta khiêm tốn Ngu si làm người ta kiêu ngạo ?

Status ngẫu nhiên: